Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Hørsholm Musikforening

§ 2

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for klassisk og nyere musik, i første række kammermusik. Dette sker fortrinsvis ved afholdelse af en række koncerter.

§ 3

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft ved indbetaling af det gældende kontingent.

Medlemmerne opdeles i flg. grupper:

a. personer, der er fyldt 18 år, og som betaler fuldt kontingent til foreningen.

b. personer under 18 år og unge under uddannelse, som betaler nedsat kontingent.

Elever ved kommunens skoler har sædvanligvis gratis adgang.

§ 4.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt. Udmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde senest ved næste sæsons begyndelse.

§ 5

Bestyrelsen er bemyndiget til at slette medlemmer, der trods påkrav er i kontingentrestance udover I måned efter forfald. Ved udløbet af denne frist kan foreningens kasserer dog erindre medlemmet skriftligt om restancen. Såfremt indbetaling af kontingentet herefter sker, dog senest inden 14 dage efter kassererens henvendelse, genindtræder medlemskabet.

§ 6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter sæsonafslutning og senest den 1/6, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, se dog § 20. Ændring eller tilføjelse til foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede, som er til stede, stemmer derfor. Der kan kræves skriftlig afstemning.

§ 7

Forslag til ændringer i vedtægterne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foranlediger at de indkomne ændringsforslag bliver udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af årskontingentet

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

a) Formand

b) 3 bestyrelsesmedlemmer

c) 2 bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens eventuelle forslag iht. § 12, stk. 2

d) 2 bestyrelsessuppleanter

e) 2 revisorer

7. Eventuelt

§ 9

Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af at, et de har været medlem i mindst 1 måned og har betalt kontingent.

§ 10

Alle afstemninger på generalforsamlingen bortset fra vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal og kan kræves gennemført skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal inden for bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med motivering herfor og formuleret dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes senest I måned efter at begæringen er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varse

§ 12

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan udvides ned 2 medlemmer med særlig tilknytning til kommunens øvrige musikliv. Udvidelsen sker efter bestyrelsens forslag, som skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Formanden vælges for ét år ad gangen, funktionsperioden for de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer er to år, således at halvdelen afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

De i 2. stk. nævnte 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

§ 13

Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.

§ 14

Såfremt et bestyrelsesmedlem ser sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen før udløbet af sin funktionsperiode, indtræder den suppleant, der står på tur, for den resterende periode.

§ 15

Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt bestyrelsen er udvidet iht. § 12 2. stk. skal begæringen dog fremsættes af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Det er formandens pligt at drage omsorg for at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt til møderne, hvortil der skal foreligge en dagsorden.

Bestyrelsesmødet skal afholdes mindst 3 gange årligt.

§ 16

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deriblandt formand eller næstformand er til stede. Såfremt bestyrelsen er udvidet med 1 eller 2 medlemmer iht. § 12 stk. 2 skal dog mindst 5 medlemmer være til stede. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal.

§ 17

Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal - efter at være underskrevet af formand og sekretær - tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter det pågældende møde. Godkendelse af referatet indgår som fast punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.

Er nyt møde ikke fastsat ved det møde, referatet omhandler, betragtes referatet som godkendt medmindre indsigelser er formanden og sekretæren i hænde senest 3 uger efter at bestyrelsesmedlemmerne har modtaget referatet.

§ 18

Kassereren fører foreningens regnskab og er af bestyrelsen bemyndiget til at disponere over foreningens kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af foreningens udgifter. Kassereren drager omsorg for, at de gældende kontingenter opkræves. Formanden holdes løbende orienteret om eventuelle restancer.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 19

Foreningens regnskabsår løber fra 1/5 – 30/4

Regnskabet afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet med revisorernes bemærkninger omdeles på generalforsamlingen.

§ 20

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med 3 ugers mellemrum og hvor mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Indkaldelse sker med det for ordinær generalforsamling gældende varsel. I tilfælde af opløsning deponeres foreningens formue og ejendele hos Hørsholm Kommune, der kan disponere over det deponerede til lignende formål.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 26. maj 2009.