Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm Musikforening 2024-06-19

17 medlemmer udgjorde generalforsamlingen i Fuglsanghus, som begyndte kl. 19:00 og sluttede kl. 19:45

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen Hansen, som blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

2. Formandens beretning til godkendelse

Formanden, Henrik Brendstrup, indledte med at konstatere, at foreningens mangeårige medlem og æresmedlem Gunnar Wallevik, som har haft stor positiv indflydelse på foreningen, afgik ved døden den 8. december 2023 som 87-årig.

Herefter aflagde formanden beretning hvor han bl.a. redegjorde han for bestyrelsens bestræbelser på at holde et højt kvalitetsniveau i arrangementerne, på at give plads til ny musik i en passende dosering, samt på at give plads til morgendagens stjerner.

Beretningen blev enstemmigt godkendt med bemærkninger om stor tilfredshed med bestyrelsens linje.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren, Gerald Heinicke, forelagde det reviderede regnskab, som desværre udviste et underskud på 31.274 kr. og en næsten halvering af egenkapitalen til 45.090 kr.

Regnskabet reflekterer grundlæggende, at interessen for kammermusik og klassisk musik i det hele taget ikke er for opadgående. Det har kunnet ses på salget af gæstebiletter samt det forhold, at medlemstallet var stort set uændret i forhold til forrige regnskabsår. Specielt er regnskabet bl.a. belastet af udgifter til at få foreningen introduceret på de sociale medier (Facebook og Instagram), samt ændringer i Solistforeningens tilskudstermin.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Medlem Bjarne Nielsen havde i samråd med bestyrelsen stillet forslag om et nyt stk. i vedtægternes § 7.

Bjarne Nielsen redegjorde for forslaget, som består i, at bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på op til fire medlemmer af bestyrelsen til at varetage driftsopgaver indenfor rammerne af bestyrelsens overordnede beslutninger og retningslinjer.  Forslaget begrundedes i, at der i den kommende sæson vil blive brug for hyppig kommunikation om mange små beslutninger, som ikke nødvendigvis kræver hele bestyrelsens involvering, og hvis udførelse kan kræve en vis hurtighed i behandlingen.

Efter uddybende spørgsmål fra salen blev forslaget enstemmigt vedtaget.

5. Forslag til budget for den kommende sæson samt fastlæggelse af årskontingent og billetpriser til godkendelse

Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag. Budgettet udviser et underskud på 48.000 kr. hvilket betyder en eliminering af egenkapitalen til et negativt beløb på 2.802 kr. Det er på trods af en forøgelse af kontingentet til 1.200 kr. og gæstebiletter til 250 kr.

Bestyrelsen mener, at økonomien vil blive værre af at slække på kvalitetsniveauet, som derfor er uændret, ligesom der også i budgetåret er planlagt otte koncerter. Man er helt på det rene med, at det bliver et vanskeligt år, som kan få indflydelse på foreningens fortsatte eksistens. Derfor vil der, blive iværksat forskellige markedsføringsaktiviteter. Der er også påbegyndt bestræbelser på at få fondsfinansieret mindst én koncert i programmet særligt målrettet unge mennesker – fondstilskud gives sædvanligvis kun til projekter og ikke til drift. Endelig bemærkede kassereren, at selvom der er en ikke uvæsentlig usikkerhed som følge af den endnu ikke færdiggjorte nye ordning for brug af Trommen, er budgettet er i det hele konservativt, så sandsynligheden for at virkeligheden bliver bedre er betydelig, og lille for at det bliver værre.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant og minimum én intern revisor samt en revisorsuppleant

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand og mindst 6 medlemmer. Bestyrelsen kan udvides med op til 2 medlemmer med særlig tilknytning til kommunens øvrige musikliv. Udvidelsen sker efter bestyrelsens forslag, som skal forelægges den ordinære generalforsamling. De vælges for 1 år ad gangen.

Formanden vælges for 1 år ad gangen, funktionsperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er 2 år, således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Hans Fasting og Øystein Sonstad ønskede at udtræde af bestyrelsen, lige som suppleant Lise de Hemmer Widding ønskede at afgå. Formanden takkede for deres mangeårige frugtbare arbejde for foreningen.

Formanden Henrik Brendstrup var villig til genvalg.

Medlemmerne Allan Sørensen og Jørgen E. Hansen var på valg og var villige til genvalg.

Medlem med særlig tilknytning til kommunens øvrige musikliv, Erik Hildebrandt-Nielsen var på valg og villig til genvalg

Bjarne Nielsen opstillede som nyt medlem.

De nævnte kandidater blev enstemmig valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af:

·         Formand Henrik Brendstup

·         Næstformand Iben Teilmann (valgt på det efterfølgende konstitueringsmøde)

·         Kasserer Gerald Heinicke (valgt på det efterfølgende konstitueringsmøde)

·         Sekretær Bjarne Nielsen (valgt på det efterfølgende konstitueringsmøde)

·         Medlem Allan Sørensen

·         Medlem Erik Hildebrandt-Nielsen

·         Medlem Jørgen Hansen

Der mangler således i forhold til vedtægten et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen arbejder herpå, med vægt på en person, som både er musiker og har bopæl i Hørsholm Kommune.

Bestyrelsessuppleant Kerstin Björkmann var villig til genvalg, ligesom Hans Fasting gerne ville overtage Lise Widdings suppleantpost. De blev begge enstemmigt valgt uden modkandidater.

Bjarne Nielsen afgik som intern revisor og blev i stedet valgt til bestyrelsen. Henrik Bang Jespersen stillede op som revisorkandidat, og han blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

Som revisorsuppleant opstillede Lone Hansen, som blev enstemmigt valgt uden modkandidat.

7. Eventuelt

Da der ikke var særlige emner under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen

 

Hørsholm, 2024-06-20

 

 

_____________________________                                           _____________________________

Jørgen E. Hansen, dirigent                                                  Henrik Brendstrup, formand